TH EN

ประกันสุขภาพ My Care Smart Plus NHS พลัสความคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • เอกสิทธิ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพเหนือระดับ กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุดถึง 1,800,000 บาท (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี)
 • มีเงินชดเชยรายได้ ชดเชยรายได้สูงสุดถึง 1,200 บาทต่อวัน
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
 • ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10% และไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย


เงื่อนไขการรับประกัน

 • คุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 100 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 61 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน -  15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าเป็นบิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก  
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • สามารถซื้อกรมธรรม์ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 
 •  แผน 1-3 สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอกได้เฉพาะแผน 1,000 หรือ 1,500 บาท เท่านั้น 
 • แผน 4 สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอกได้ทุกแผน
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก

- โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

- การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย 

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน