TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Distinction & Awards

 

        จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2563 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้

 

 

รางวัลระดับประเทศ

Best Company of The Year Award 2020
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงิน  จากงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการโดยรวมยอดเยี่ยม ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี
Best Company of The Year Award 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2020 (Outstanding Asset Management Company Award 2020) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ​ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด      (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดตั้งโต๊ะ ชุด “TISCO Calendar 2020” ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ในงานประกาศผลรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020 จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ BEST MUTUAL FUND OF THE YEAR 2020 ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) จากงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร จากการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ให้มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relation Awards) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000- 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร

 

Top Bank in Corporate Bonds

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2563 หรือ Thailand HR Innovation Awards 2020 จากผลงานโครงการ “TISCO OASIS เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล xxxxx บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม กลุ่มพลังงาน ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

คุณฐาปน พานิช หัวหน้าสำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล Outstanding กลุ่มเทคโนโลยี ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิค (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน) ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 

รางวัลระดับสากล

Top Bank in Corporate Bonds

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020   ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี  

 

รางวัลแห่งความสำเร็จย้อนหลัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน