TH EN

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวใจสำคัญของธุรกิจ

ทิสโก้มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

แข็งแกร่ง ยั่งยืน ตลอด 5 ทศวรรษ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้ทิสโก้ดำเนินธุรกิจการเงินและการลงทุนมาอย่างยั่งยืน นโยบายสำคัญ คือ การมีแบบปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทั้งกลุ่ม อันนำไปสู่ความเชื่อมั่น เชื่อถือได้ ให้กับเหล่าหุ้นส่วนคนสำคัญของทิสโก้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับทิสโก้ ธุรกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นั่นคือแรงผลักดันสำคัญทำให้ทิสโก้ มุ่งมอบผลประโยชน์ระยะยาวแก่ทุกฝ่าย ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ บนการทำงานอย่างมืออาชีพ


การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวใจสำคัญของธุรกิจ

ทิสโก้มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ทิสโก้จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างการกำกับดูแล แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด


จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์

ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่เพียงนำมาใช้กับทิสโก้ แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อย ตลอดจนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อดูแลและติดตามการบริหารงานของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเอื้ออำนวยให้กลุ่มทิสโก้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้รับการยอมรับจากสากล จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฏเกณฑ์และกฎระเบียบที่กำกับสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้กับทิสโก้และบริษัทย่อย โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของทิสโก้และบริษัทย่อย ระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น วางกฎและขั้นตอนสำหรับตัดสินใจในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และวางกลไกในการติดตามดูแลนโยบาย การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานขององค์กร


นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการอิสระจึงเห็นควรให้จัดทำนโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการขึ้น เพื่อนำหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาร่วมกับเกณฑ์การประเมินระดับสากล มาประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทุกท่านเป็นประจำทุกปี และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ


แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ทิสโก้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งงานหลักไว้ครบทุกตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานและทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ โดยเริ่มจากการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคัดเลือก ซึ่งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการประเมินผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตำแหน่งงานหลักที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 


ใส่ Text

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน