TH EN

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน สำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดในการเปิดบัญชี


เงื่อนไขหลัก

  • ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้เพียงบัญชีเดียว (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขาของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต

การถอน/โอนเงิน

  • สามารถถอน/โอนเงินได้ที่ทุกสาขาธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอน/โอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรเอทีเอ็มใบแรก และออกบัตรใบใหม่กรณีบัตรหมดอายุ
  • ค่าธรรมเนียมบริการบัตรเอทีเอ็มรายปี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน


ข้อควรระวัง

  • กรณีบัตรเอทีเอ็มชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็มอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรเอทีเอ็มใหม่ (อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร)
  • กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
  • กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 18 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน