TH EN

ตอบโจทย์คุ้มครอง 8 โรคร้ายแรง ครอบคลุมสูงสุดมากถึง 108 โรค
คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • + Extra ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อกลุ่มโรคร้ายแรง รวมสูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • + Extra คุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะแรกสูงถึง 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • + Extra อายุรับประกันภัยถึง 70 ปี ต่ออายุสูงสุดถึง 98 ปี
 • + Extra ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรายวัน สูงสุดวันละ 10,000 บาท

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตารางความคุ้มครองแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรง
ความคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อกลุ่มโรคร้ายแรง

พิเศษ! ค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจากโรคร้ายแรง 0.2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดวันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 90 วัน ตลอดอายุกรมธรรม์

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
นาย ทิสโก้ อายุ 30 ปี ซื้อสัญญาประกัน TISCO CI Extra Care
จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 7,393 บาท

* ผลประโยชน์โรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1-6 สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ กลุ่มที่ 7-8 สูงสุดไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัย

 • การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 6 เดือน - 70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับขึ้นตามช่วงอายุ หรือตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ

 • ไม่คุ้มครอง อาการของโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ดังนี้
  1. ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือก่อนวันต่ออายุสัญญานี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย
  2. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง  หรือวันที่ได้มีการต่ออายุกรณีสัญญานี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย
  3. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครกรมธรรม์เพื่อเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย และเกิดโรคร้ายแรงก่อนในระยะเวลาข้อ 1 และระหว่างข้อ 2 ความคุ้มครองเฉพาะส่วนเพิ่มนี้ จะไม่มีความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
  1. การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. สูดดม ดื่ม กิน ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
  3. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
  5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ 
  6. ความบกพร่องของร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ
  7. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  8. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  9. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
  10. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเงินสด ผ่านช่องทางการรับเงินของธนาคารทิสโก้
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
 • เช็ค

ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกสัญญาประกันภัยได้โดยส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาทและค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

การจ่ายเงินผลประโยชน์

บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ชดเชยตามสัญญาภายใน 15 วัน นับจากได้รับคำเรียกร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

หมายเหตุ:

 • ข้อความในเอกสารนี้ เป็นความคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรัส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน