TH EN

ประกันรถยนต์

บริการประกันภัยรถยนต์ด้วยข้อเสนอพิเศษจากบริษัทประกันภัยชั้นนำหลายแห่ง รวมทั้งให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำ ประสานงานด้านสินไหม เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

ประกันรถยนต์หลากหลายรูปแบบ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มค่า

ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) คือ ประกันภัยรถยนต์ที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งมีขึ้นเพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ
 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) คือ ประกันภัยที่ซื้อด้วยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่ารถทุกคันต้องมี โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะมีประกันภัย 2 แบบ คือ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับ แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ส่วนความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันภัยแต่ละประเภท

ประกันภัยรถยนต์มีให้เลือก 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความคุ้มครองมากน้อยแตกต่างกันไป รายละเอียดความคุ้มครองประเภท ต่าง ๆ ประกอบด้วย

ประเภท 1
มีความคุ้มครองครอบคลุมและคุ้มครองมากที่สุด คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ประเภท 2 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 3 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

ประเภท 5 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
 • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

ประเภท 4

ประเภท 5

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย บุคคลภายนอก

 

ความรับผิดต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อความเสียหาย ของรถยนต์คันเอาประกัน

 

 

 

✓*

ความรับผิดต่อความสูญหาย ไฟไหม้ ของรถยนต์คันเอาประกัน

 

 

✓*

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 

การประกันตัวผู้ขับขี่

 

* วงเงินคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับประเภทประกันภัยที่ลูกค้าเลือก

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน