TH EN

ประกันสุขภาพ My Care Smart BDMS NHS สำหรับรักษากลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Smart BDMS NHS
คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • เอกสิทธิ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพเหนือระดับ กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 • มั่นใจการรักษาพยาบาล มาตรฐานโรงพยาบาลในเครือ BDMS
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
 • ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10% และไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย


เงื่อนไขการรับประกัน

 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาติทำงานหรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
 • คุ้มครองในเครือ โรงพยาลกรุงเทพ สมิติเวช พญาไท และ เปาโล ประเทศไทยเท่านั้น
 • แผนที่มีความรับผิดส่วนแรกไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 100 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 61 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าเป็นบิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • อนุญาตให้ซื้อกรมธรรม์ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย  
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท  ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วผู้เอาประกันไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้หากยกเลิกกรมธรรม์หลังระยะเวลาดังกล่าว 
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

หมายเหตุ

 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุุดของท่าน
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน