TH EN

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

 • คุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง สูงสุด 5 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • เพิ่มวงเงินคุ้มครอง 3 โรคร้าย
 • ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
 • รับผลประโยชน์เงินก้อน เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกระยะ 50,000 บาท

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 11 – 80 ปี 
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ อีซี่ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี 
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก) 
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อประกันสุขภาพ อีซี่ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น 
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท 

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ สัญญาเพิ่มเติม Easy Health

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

  - ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

  - โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

   

  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ 

  - การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ 

  - การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 

หมายเหตุ

- ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ TISCO My Care Easy Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม อีซี่ เฮลธ์

- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น 

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น 

- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 

- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด 

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย 

- การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เฉพาะลูกค้าในกลุ่มทิสโก้

 • ประกันกลุ่มมะเร็ง

- ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทุนประกัน 10,000 บาท

- ความคุ้มครองโรคมะเร็ง กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ ทุนประกัน 50,000 บาท

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็ง เนื้องอก ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย 
 • คุ้มครองนาน 1 ปี และต่ออายุอัตโนมัติในกรณีที่ต่ออายุกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติม
 • สิทธิประโยชน์ประกันกลุ่มมะเร็งนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนหรือภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน