TH EN

ข้อมูลแสดงคุณภาพการให้บริการ

คุณภาพการให้บริการประจําไตรมาสที่ 1/2567

แนวโน้มเรื่องร้องเรียน 


แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ


สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)


ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องที่เกิน 30 วัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน