TH EN

คำสงวนสิทธิ์

ลักษณะทั่วไปของการบริการ

เว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการทางการเงินในรูปสินเชื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริการนำเสนอข้อมูล ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สินค้าประเภทใด ๆ หรือบริการรับชำระเงินอื่นใดของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ธนาคารและบริษัทในเครือของธนาคารแก่ผู้ใช้บริการที่สนใจ รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการสามารถลงประกาศ อัพโหลด ส่ง ข้อความ ข้อมูล ภาพ บทความ เพื่อโฆษณาสินค้าใด ๆ ที่ธนาคารได้กำหนดไว้ได้


เงื่อนไขการให้บริการ

ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และสามารถลบข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยอาจบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

สำหรับการให้บริการทางการเงินของธนาคารในรูปการให้สินเชื่อ ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงลงในแบบคำขออนุมัติสินเชื่อ (Application Form) ตามแบบที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ การแจ้งผลพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์เป็นเพียงการแจ้งผลในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ถือว่ามีผลผูกพันเจ้าของธนาคารให้ต้องอนุมัติสินเชื่อ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบคำขออนุมัติสินเชื่อ (Application Form) พร้อมทั้งเอกสารแจ้งผลการอนุมัตินี้หรือหมายเลขใบแจ้งผลการอนุมัติมาแสดงต่อธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อ ณ สถานที่ ภายใน วัน เวลา ที่ธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อกำหนด และธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อดังกล่าว แล้วมีคำสั่งอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งผู้ใช้บริการต้องลงนามในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อ (แล้วแต่กรณี)

อย่างไรก็ตาม ธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ หากปรากฏว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้หรือส่งมอบธนาคารไม่เป็นความจริง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบในการอนุมัติสินเชื่อ

ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการควรต้องบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร และรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตราย ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่ให้ธนาคารได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการได้ระมัดระวัง ดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน


ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการเก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยบรรดาข้อมูล บริการ และข่าวสารในบริการที่ธนาคารได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และอาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูล บริการ และข่าวสารดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารจึงไม่ขอรับรองและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ของข้อมูล บริการหรือข่าวสาร และราคาซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบุคคลที่สามซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามในเว็บไซต์อื่นที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้หรือไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม ธนาคารจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นอกจากนี้ธนาคารจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาด ของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่น ๆ

ในการใช้บริการจากเว็บไซต์นี้ อาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคล ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของธนาคาร ผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย เนื่องจากการได้รับไวรัสหรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว


ทรัพย์สินทางปัญญา

ธนาคารขอแจ้งแก่ผู้ใช้บริการว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของธนาคารโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

ห้ามบุคคลใด ๆ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารนี้ก่อน


การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") โปรดระลึกว่า การเชื่อมโยงดังกล่าวนี้ มีขึ้นเพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร ธนาคารไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ หรือ การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ รวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม


ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรม ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ธนาคารจัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใด ๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าว


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน