การพัฒนาอย่างยั่งยืน

" ที่ทิสโก้ เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "

นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน​

กลุ่มทิสโก้ผลักดันและบูรณาการการพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร ครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการนำปัจจัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน :
 • สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของทิสโก้นั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
 • เพื่อให้เป้าหมายการดำเนินธุรกิจการเงินของทิสโก้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความเป็นการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่ม ดังนี้​

 

  

1. ด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล

นโยบาย : กลุ่มทิสโก้มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริหารผลประกอบการและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ไม่คาดหวัง (Resiliency) รวมทั้งพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวังในทุกระดับ รักษาธรรมาภิบาลและมาตรฐานด้านจริยธรรมในระดับสูง พร้อมบริการที่เชื่อถือได้และการดําเนินงานที่โปร่งใส ภายใต้การขยายขอบเขตธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกันไม่ให้กลุ่มทิสโก้ถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย

 • กำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 • สร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่เชื่อถือได้
 • บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวัง
 • บริหารจัดการข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

  

  

2. ด้านสังคม

นโยบาย : กลุ่มทิสโก้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี โดยพัฒนาบริการทางการเงินที่เหมาะสม และขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในด้านพนักงาน กลุ่มทิสโก้มุ่งสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน มุ่งเน้นการสื่อสารค่านิยมองค์กร พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและสังคม
 • การพัฒนาช่องทางการให้บริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางการเงิน
 • การให้ความรู้ทางการเงิน เสริมสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคม
 • การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นสุข
 • กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม

  

  

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบาย : กลุ่มทิสโก้ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy) โดยการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Emissions) การจัดการขยะ และมีส่วนร่วมปรับปรุงปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับชุมชนในการฟื้นฟูสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโครงการปลูกป่า

 • การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 • การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน