TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ปี 2561 - 2562)

ปี 2562

Best Company Performance 2 ปีซ้อน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม

Distinguished Financial Management

Board of the Year Awards 2018

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 - Gold  รางวัลสูงสุดประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน IOD National Director Conference 2019  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

Distinguished Financial Management

DRIVE AWARD 2019

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2019 (Outstanding Asset Management Company Award 2019) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

รับมอบใบรับรองครั้งที่ 3 จาก CAC

กลุ่มทิสโก้ และบริษัทในเครือ ได้แก่ ธนาคารทิสโก้, บลจ.ทิสโก้ และ บล.ทิสโก้ ร่วมรับมอบใบประกาศรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เป็นครั้งที่ 3 จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) พร้อมร่วมงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 10 ปัจจุบันมีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC แล้ว 953 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง 397 บริษัท

ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ​ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในปี 2558

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

รางวัลระดับ "ทอง" โครงการบริษัทเกษียณสุข

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลระดับ "ทอง" ในโครงการบริษัทเกษียณสุข จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพันธมิตร ในฐานะนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับการออม การลงทุน และการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกจ้างอย่างจริงจังผ่าน PVD  โดยงานมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายจ้างที่มี PVD ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็นระดับทอง 28 ราย ระดับเงิน 37 ราย และระดับทองแดง 12 ราย จากนายจ้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 181 ราย และภายในงานยังมีนายจ้างที่เป็นลูกค้าของ บลจ.ทิสโก้ได้รับรางวัลมากถึง 16 ราย

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น "Outstanding CEO Awards 2019" ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำดีเด่น นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงมีวิสัยทัศน์ ความสามารถเชิงกลยุทธ์ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม และสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

ASEAN CG Scorecard

Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก  Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best  Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง

Top Bank in Corporate Bonds

Best Employer Thailand Awards 2019

กลุ่มทิสโก้โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Employer Thailand Awards 2019 หรือรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี นับเป็นครั้งที่ 3 ที่บริษัท ไฮเวย์ ได้รับรางวัลนี้ จากสองครั้งก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลในปี 2548 และ 2552


ปี 2561

RMF

Board of the Year Awards 2018

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 - Gold  รางวัลสูงสุดประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน IOD National Director Conference 2019  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

RMF

RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้

 

Asia Asset Management 2019

Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง

Best Company Performance

Best Company Performance

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน ซึ่งกลุ่มทิสโก้เคยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2559

2018 Financial Management Excellence

Distinguished Financial Management

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Distinguished Financial Management บริษัทที่มีการบริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

Excellent CG Scoring

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในการประกาศผลสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท

2018 Sustainability Report Awards

รายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยรายงานดังกล่าวมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง กรอบความยั่งยืนทิสโก้ ซึ่งได้นำมาบูรณาการผนวกเข้าสู่การดำเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลการส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Most Improved

รายงานความยั่งยืน Most Improved

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Improved จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบสากล ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) นอกเหนือไปจากข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ประจำปี 2561 ในงาน Best Bond Awards 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้ธนาคารในด้านการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง ที่มีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2561

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018

ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลประเภท ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม-นักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018

นักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม หมวดเทคโนโลยี - นักลงทุนรายสถาบัน ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งพิจารณาจากผลโหวตของนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ

ASEAN CG Scorecard

ASEAN CG Scorecard

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล Top 50 ASEAN CG Scorecard ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล และทิสโก้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำมาเปรียบเทียบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสอบผ่าน Validation Process โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

Top Bank in Corporate Bonds

Top Bank in Corporate Bonds

ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองยอดเยี่ยม จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018

Best Individual

Best Individual

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Individual ผู้ค้าตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น - ระดับบุคคล จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018

รางวัล ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัท ของหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ​ประจำปี 2561 ​ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ​4 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คว้ารางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018 ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก

รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018

บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 ในงาน Global Banking and Finance Review Awards 2018 จัดโดย Global Banking and Finance Review นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก ในฐานะบลจ. ที่มีคุณภาพการบริหารรวมไปถึงมีมาตรฐานการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.