TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ปี 2551 - 2555)

ปี 2551 - 2555

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2555
Top Corporate Governance Report Awards 2012

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม หรือ Top Corporate Governance Report Awards จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2555
Outstanding Securities Company Awards 2012 - Retail Investors

บล.ทิสโก้ รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น หรือ Outstanding Securities Company Awards 2012 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัล Top Bank in the Secondary Market for Corporate Bonds 2012

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Bank in the Secondary Market for Corporate Bonds ประจำปี 2012 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset Currency Bond Benchmark Survey ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันกว่า 300 สถาบันที่มีต่อบริการของผู้ค้าตราสารหนี้ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย 9 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554
Ratsadakorn-pipat Awards 2011

ธ.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554" รางวัลต้นแบบแห่งธรรมาภิบาลขององค์กร จัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพ ควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่ถูกต้องซื่อสัตย์เหล่านั้นได้รับเกียรติ  เกิดความภาคภูมิใจ เห็นถึงความสำคัญของการเสียภาษีที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นเจริญรอยตาม มีผู้รับรางวัลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทห้างร้านต่างๆ และบุคคลเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้ แบ่งเป็นผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา 11 ราย และผู้เสียภาษีนิติบุคคลรายจังหวัด 109 ราย

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2553/2554
Board of the Year Awards 2010/2011

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2553/2554
Audit Committee of the Year Awards 2010/2011

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2553/2554 (Board of the Year Awards 2010/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปีที่จัดขึ้นทุกสองปี เพื่อการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553/2554 กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) และรางวัล "คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2554
Top Corporate Governance Report Awards 2011

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม หรือ Top Corporate Governance Report Awards จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเวบไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2554
Best Securities Company Awards 2011

บล. ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม หรือ Best Securities Company Awards ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2553
Best Asset Management Company Awards 2010

บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม หรือ Best Asset Management Company Award จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2010 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ และนิตยสารการเงินการธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกองทุนผสมก็จะนำมาพิจารณาด้วย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทีผลงานโดยรวมดีเด่นเพียงบริษัทเดียว

รางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond 2010

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond ประจำปี 2010 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset's 10th annual Asian Currency Bond Benchmark Survey เป็นเวลา 5 ปีซ้อน ซึ่งรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond นี้เป็นรางวัลสำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเหตุผลที่ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวมาจากจุดเด่นในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสถาบัน สามารถจัดสรรตราสารหนี้ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง มีการฝึกอบรมเป็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 2553
Best Domestic Equity House Awards 2010

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” (Best Domestic Equity House)” ประจำปี 2553 จากนิตยสาร Asiamoney เป็นครั้งที่ 3 ด้วยความโดดเด่นด้านผลงานวิจัยและคุณภาพของการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และความสามารถด้านวาณิชธนกิจ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนทั่วเอเชีย

รางวัลบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานด้านกองทุนตราสารทุนดีที่สุด ประจำปี 2553
Lipper Fund Awards 2010 - Thailand Best Equity Fund Group

บลจ.ทิสโก้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานด้านกองทุนตราสารทุนดีที่สุด (Best Equity Fund Group) ของประเทศไทยในรอบระยะเวลา 3 ปี จาก Lipper Fund Awards 2010 ซึ่งเป็นการจัดอันดับกองทุน และ บลจ.ที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงต่าง ๆ (risk-adjusted performance), ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ (consistent return) ของกองทุน และการดำรงของเงินต้นของการลงทุนที่ไม่สูญหาย (preservation of capital)

รางวัล Best Dealer Compliance ประจำปี 2549, 2550 และ 2552
Best Dealer Compliance Awards 2006,2007 and 2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Dealer Compliance ประจำปี 2549, 2550 และ 2552 จากการประกาศผล Best Bond Awards ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มอบให้กับสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดของทางการและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เช่น การรายงานข้อมูลซื้อขายตามเวลาที่กำหนด และให้ความร่วมมือกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นอย่างดีในการเสนอราคาตราสารหนี้ที่หลากหลาย และน่าเชื่อถือสำหรับการใช้อ้างอิงในตลาด

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2552
Best Managed Company Awards 2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลสำรวจ Asia’s Best Managed Companies Poll 2552 จัดโดยนิตยสาร AsiaMoney ในประเภท “Small-Cap” หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จในด้านผลประกอบการและคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรเป็นหลัก

รางวัลบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2551
Best Managed Company Awards 2008

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลสำรวจ Asia’s Best Companies Poll 2551 จัดโดยนิตยสาร Finance Asia ในประเภท “Best Mid-cap” หรือบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันที่มีต่อธนาคาร ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดีเยี่ยม ประจำปี 2551
Top Corporate Governance Report Awards 2008

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน “Top Corporate Governance Report Awards” จาก SET Awards 2551 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2550 ( แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550/2551   นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ยังได้ประกาศเกียรติคุณให้ธนาคารทิสโก้เป็น 1 จาก 22 บริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลระดับ “ ดีเลิศ” (Excellent)


© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.