TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ปี 2539-2545)

ปี 2539 - 2545

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี 2545
Best Domestic Securities House Awards 2002

จัดโดยนิตยสารการเงิน Asiamoney บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นแห่งปี ซึ่ง Asiamoney ประกาศถึงความสำเร็จทั้งในด้านวาณิชธนกิจ บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการยอมรับในคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทิสโก้ จากการสำรวจความเห็นของผู้จัดการกองทุนทั่วภูมิภาค

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2545
Board of the Year Awards 2002

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี จากการคัดเลือกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปี บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลคณะกรรมการดีเด่นแห่งปี “Board of the Year Award 2002” ซึ่งทิสโก้ได้รับเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 234 บริษัท เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ประจำปี 2544
Best Practices on Corporate Governance Awards 2001

รางวัลการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตัดสินนานาชาติประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันตรวจสอบภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการปฏิบัติการเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ในสาขาสถาบันการเงิน โดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาตัดสินประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ การปฏิบัติอย่างเสมอภาค การเปิดเผยอย่างโปร่งใส การส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศ และการสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วม

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2544
Audit Committee of the Year 2001

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2544 โดยสถาบันตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางกรอบและดูแลดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

รางวัลผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น ประจำปี 2544
Best Overall Equity Deal Awards 2001

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “Best Overall Equity Deal” (ผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น) ประจำปี จาก Finance Asia ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มูลค่า 9,750 ล้านบาท

รางวัลผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2541
Best Privatization Related Offering Awards 2001

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ยังได้รับรางวัล “Best Privatization Related Offering” (ผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในปีเดียวกันอีกด้วย

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี 2541
Best Domestic Securities House Awards 1998

จากนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล “Best Domestic Securities House” (บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี) ด้วยความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค แม้จะพบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดภาวะวิกฤต

รางวัลวาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี 2539-2541
Investment Bank of the Year Awards 1996-1998

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล “Invest ment Bank of the Year” (วาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี) อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน รางวัลนี้มอบให้แก่สถาบันการเงินท้องถิ่นรวมทั้งสถาบันการเงินข้ามชาติที่มีผลงานโดดเด่นด้านบริการวาณิชธนกิจในแต่ละปี

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี 2545
Best Domestic Securities House Awards 2002

จัดโดยนิตยสารการเงิน Asiamoney บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นแห่งปี ซึ่ง Asiamoney ประกาศถึงความสำเร็จทั้งในด้านวาณิชธนกิจ บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการยอมรับในคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทิสโก้ จากการสำรวจความเห็นของผู้จัดการกองทุนทั่วภูมิภาค

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2545
Board of the Year Awards 2002

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี จากการคัดเลือกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปี บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลคณะกรรมการดีเด่นแห่งปี “Board of the Year Award 2002” ซึ่งทิสโก้ได้รับเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 234 บริษัท เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ประจำปี 2544
Best Practices on Corporate Governance Awards 2001

รางวัลการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตัดสินนานาชาติประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันตรวจสอบภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการปฏิบัติการเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ในสาขาสถาบันการเงิน โดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาตัดสินประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ การปฏิบัติอย่างเสมอภาค การเปิดเผยอย่างโปร่งใส การส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศ และการสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วม

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2544
Audit Committee of the Year 2001

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2544 โดยสถาบันตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางกรอบและดูแลดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

รางวัลผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น ประจำปี 2544
Best Overall Equity Deal Awards 2001

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “Best Overall Equity Deal” (ผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น) ประจำปี จาก Finance Asia ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มูลค่า 9,750 ล้านบาท

รางวัลผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2541
Best Privatization Related Offering Awards 2001

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ยังได้รับรางวัล “Best Privatization Related Offering” (ผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในปีเดียวกันอีกด้วย

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี 2541
Best Domestic Securities House Awards 1998

จากนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล “Best Domestic Securities House” (บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี) ด้วยความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค แม้จะพบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดภาวะวิกฤต

รางวัลวาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี 2539-2541
Investment Bank of the Year Awards 1996-1998

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล “Invest ment Bank of the Year” (วาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี) อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน รางวัลนี้มอบให้แก่สถาบันการเงินท้องถิ่นรวมทั้งสถาบันการเงินข้ามชาติที่มีผลงานโดดเด่นด้านบริการวาณิชธนกิจในแต่ละปี

RMF

Board of the Year Awards 2018

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 - Gold  รางวัลสูงสุดประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน IOD National Director Conference 2019  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

RMF

RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้

 

Asia Asset Management 2019

Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง

Best Company Performance

Best Company Performance

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน ซึ่งกลุ่มทิสโก้เคยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2559

2018 Financial Management Excellence

Distinguished Financial Management

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Distinguished Financial Management บริษัทที่มีการบริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

Excellent CG Scoring

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในการประกาศผลสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท

2018 Sustainability Report Awards

รายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยรายงานดังกล่าวมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง กรอบความยั่งยืนทิสโก้ ซึ่งได้นำมาบูรณาการผนวกเข้าสู่การดำเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลการส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Most Improved

รายงานความยั่งยืน Most Improved

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Improved จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบสากล ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) นอกเหนือไปจากข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ประจำปี 2561 ในงาน Best Bond Awards 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้ธนาคารในด้านการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง ที่มีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2561

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018

ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลประเภท ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม-นักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018

นักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม หมวดเทคโนโลยี - นักลงทุนรายสถาบัน ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งพิจารณาจากผลโหวตของนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ

ASEAN CG Scorecard

ASEAN CG Scorecard

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล Top 50 ASEAN CG Scorecard ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล และทิสโก้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำมาเปรียบเทียบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสอบผ่าน Validation Process โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

Top Bank in Corporate Bonds

Top Bank in Corporate Bonds

ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองยอดเยี่ยม จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018

Best Individual

Best Individual

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Individual ผู้ค้าตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น - ระดับบุคคล จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018

รางวัล ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัท ของหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ​ประจำปี 2561 ​ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ​4 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คว้ารางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018 ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก

รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018

บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 ในงาน Global Banking and Finance Review Awards 2018 จัดโดย Global Banking and Finance Review นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก ในฐานะบลจ. ที่มีคุณภาพการบริหารรวมไปถึงมีมาตรฐานการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.