TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ปี 2546 - 2550)

ปี 2546 - 2550

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2547/2548 และ 2549/2550
Board of The Year 2004/2005 - 2006/2007

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2547/2548 และ 2549/2550 (Board of the Year Awards 2004/2005 and 2006/07) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปีที่จัดขึ้นทุกสองปี เพื่อการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน  ในปี 2549/2550 ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” (Board of the Year for Exemplary Practice) และ “รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” (Board with Consistent Best Practices) ซึ่งมอบแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีต่อเนื่อง 3 ครั้ง การมอบรางวัลดังกล่าวแก่คณะกรรมการ สืบเนื่องมาจากที่คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ดีมีคุณภาพ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการกำกับดูแลที่ดีของธนาคารทิสโก้

รางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond ประจำปี 2549-2552
Best Bank in Thai Baht Corporate Bond Awards 2006-2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น "Best Bank in Thai Baht Corporate Bond" ประจำปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 4 ปีติดต่อกัน จาก The Asset Currency Bond Benchmark Survey ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันกว่า 300 สถาบันที่มีต่อบริการของผู้ค้าตราสารหนี้ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย 9 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

Shareholder Awards 2007

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Shareholder Awards 2550 หรือรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ที่จัดโดยความร่วมมือของ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD), สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA) และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ไดัรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10 แห่ง จากจำนวนบริษั่ทจดทะเบียนทั้งสิ้น 492 แห่ง

รางวัล Best Local Brokerage ประจำปี 2547-2549
Best Local Brokerage Awards 2004-2006

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Best  Local  Brokerage” ของประเทศไทย ประจำปี 2547 , 2548 และ 2549 จาก Asiamoney Brokers Poll ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 1,600 ราย จาก 1,000 สถาบันทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโบรกเกอร์ทั่วภูมิภาคเอเซียทำการประเมินคุณภาพการให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อนักลงทุนสถาบันและคุณภาพงานวิเคราะห์

รางวัล Best Performance Company in Financials Sector ประจำปี 2548
Best Performance Company in Financials Sector Awards 2005

รางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียอดเยี่ยม ประจำปี 2548
Best Corporate Governance Report Awards 2005

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่งหนี้ ประจำปี 2548
Best Asset Management Awards 2005 - General Fixed Income Fund 

SET Awards 2005 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการในด้านต่างๆ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 400 บริษัท โดยปีนี้บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลรวม 3 ประเภท ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับสองรางวัลคือ Best Performance Company in Financials Sector และ Best Corporate Governance Report และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Asset Management ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund)

รางวัลโบรคเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547
Best Domestic Equities House In Thailand Awards 2004

จัดโดยนิตยสาร Asiamoney โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยกองบรรณาธิการของนิตยสาร คอลัมนิสต์อิสระ และการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนทั่วภูมิภาคร่วมกันจัดอันดับให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีประจำประเทศไทย โดยพิจารณาจากความสำเร็จด้านวาณิชธนกิจ คุณภาพการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคุณภาพงานวิเคราะห์ของสำนักวิจัยทิสโก้ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

รางวัลการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น สำหรับลูกค้ารายย่อย ประจำปี 2547
Best Brokerage Service Awards 2004

รางวัลงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2547
Best Research House Awards 2004

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Brokerage Service” (การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ “Best Research House” (งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีเด่น) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

รางวัลการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2546
Best Brokerage Service Awards 2003

รางวัลสำนักวิจัยหลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2546
Best Research House Awards 2003

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสารการเงินธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 37 บริษัท ให้ได้รับรางวัล “Best Brokerage Service” (การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น) และ “Best Research House” (สำนักวิจัยหลักทรัพย์ดีเด่น) อันเป็นการยืนยันคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสำนักวิจัยทิสโก้ ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค


© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.