TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ปี 2556 - 2560)

ปี 2556 - 2560

รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะที่ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2560

รางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย จากการเป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมในการให้สินเชื่อมูลค่า 273 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

รางวัล Best Acquisition Financing, Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการในต่างประเทศหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) "ระดับดีเด่น"

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) "ระดับดีเด่น" ในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้บริโภค (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TISCO”) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2560 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

รางวัล ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล Excellent CG Scoring

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้าบบาท ด้วยผลการประเมินระดับ "ดีเลิศ" ที่ คะแนนร้อยละ 95 สูงขึ้นจากร้อยละ 91 ในปีที่ผ่านมา ตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัล ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น (Outstanding Deal of the Year Awards) ในพิธีมอบรางวัล "SET Awards 2017" ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มทิสโก้ รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2016” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในปี 2559 ที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นที่นำพาองค์กรกรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ในพิธีมอบรางวัล“SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน ทั้งนี้ จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น” ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards – Retail Investors) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และมีคุณภาพและการบริการที่ดี มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่และบริษัท

เกียรติบัตรด้านความยั่งยืน ประจำปี 2559

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กลุ่มทิสโก้เป็นองค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก

รางวัลประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป, ธนาคารทิสโก้, บล.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ประจำไตรมาส 2/2559 เป็นเวลาต่อไปอีก 3 ปี มอบโดย แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามต่อไป

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลทรงเกียรติ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” จากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น 5 หมวด คือ นโยบายของคณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” ในงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรเอกชนชั้นนำ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ซึ่งกลุ่มทิสโก้ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices) จากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards 2015) จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรเอกชนชั้นนำ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการแห่งปีดีเลิศ/ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล ในปี 2554, 2556 และยังสามารรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2558 ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี 3 ครั้งติดต่อกันในปีดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างแก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อจากสคบ. ซึ่ง TISCO Contact Center ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเสมอมา

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล 2558

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม”ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Best Securities Company Awards – Retail Investors) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2015” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพและการบริการที่ดี มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่และบริษัท

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น” ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards – Institutional Investors) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2015” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพและการบริการที่ดี มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่และบริษัท

รางวัล Top Bank in the Secondary Market, Corporate Bonds in Asian Local Currency Bonds 2558

ธนาคารทิสโก้ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท รับรางวัล “Top Bank in the Secondary Market, Corporate Bonds in Asian Local Currency Bonds, Thailand” อันดับ 1 จากงาน The Asset Benchmark Research Awards Dinner 2015 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันที่ใช้บริการซื้อขายตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย โดยธนาคารทิสโก้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ได้รับการโหวตสำหรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย

รางวัลองค์กรโปร่งใส 2556

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อันเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ที่ ป.ป.ช. มอบให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ซึ่งสะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความยุติธรรมโปร่งใส และเชื่อถือได้ บนการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยรางวัล “องค์กรโปร่งใส” มีเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น7หมวด คือ ความรับผิดชอบ การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล โดยนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วที่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว (2555 – 2556)

รางวัล Excellence in Corporate Governance Report 2011-2014

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับ “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 2554 - 2557” (SET Award of Honor – Excellence in Corporate Governance Report 2011 – 2014) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านการรายงานบรรษัทภิบาลติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเวบไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ( 2554 -2557 ) สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้

รางวัล Outstanding Securities Company Awards - Retail Investors

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล 2557” (Outstanding Securities Company Awards - Retail Investors 2014 ) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ โดย บล.ทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีซ้อน (2012 – 2014)

รางวัล Outstanding Securities Company Awards - Institutional Investors

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 2557” (Outstanding Securities Company Awards - Institutional Investors 2013) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัล Top Bank in the Secondary Market in Asia Currency Bonds for Corporate Bonds - Thailand 2014

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Bank in the Secondary Market in Asian Currency Bonds for Corporate Bonds – Thailand 2014 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset Benchmark Research Awards 2014 ที่จัดโดยนิตยสารThe Asset โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการโหวตของนักลงทุนสถาบันทั่วเอเชีย โดยธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวจากจุดเด่นในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสถาบัน สามารถจัดสรรตราสารหนี้ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง

รางวัล Board of The Year 2013

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) และรางวัล คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (ฺAudit Committee of the Year) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปี ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2013

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้าน บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม2556 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่รักษาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเวบไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รางวัล Outstanding Securities Company Awards 2013 – Retail Investors

บล.ทิสโก้รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล 2556 หรือ Outstanding Securities Company Awards 2013 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

Outstanding Securities Company Awards 2013 - Institutional Investors

บล.ทิสโก้ รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน หรือ Outstanding Securities Company Awards 2013 - Institutional Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556” (Aon Hewitt Best Employers in Thailand 2013) จากงานประกาศรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างอิงจากการวัดผลใน 4 มิติ คือ ระดับความผูกพันของพนักงาน แบรนด์นายจ้างที่น่าสนใจและมีความดึงดูด การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง


© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.