TH EN

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ข้อมูลปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของทางธนาคารทิสโก้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการฝากเงิน มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ออมทรัพย์ 0.25
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.25
ออมทรัพย์ TISCO My Savings 0.25 - 2.00 
ออมทรัพย์พิเศษ 0.25 - 0.50 
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 0.25 - 0.70
ออมทรัพย์ไดมอนด์ 0.25 - 0.80
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 0.25 - 0.90
กระแสรายวัน 0.00
กระแสรายวันพิเศษ 0.25 - 0.50
ปลอดภาษี 1.25 - 1.50
ฝากประจำ  0.25 - 1.05
ฝากประจำพิเศษ                   1.30
ออมทรัพย์ Basic Savings                   0.25
ออมทรัพย์ One Savings
                  0.25
ออมทรัพย์ Smart Payroll              0.25 - 0.90
ออมทรัพย์ mSavings
                  0.25 
ออมทรัพย์ Power Savings Plus
             0.00 - 0.80
ออมทรัพย์ Business Saving Max
                  0.15
ออมทรัพย์ Fixed Savings              0.25 - 1.50 
กระแสรายวัน Fix Rate                  0.00
กระแสรายวัน Index Rate                  0.00
กระแสรายวัน Fix Rate Smart Savings
                 0.00

ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลัง

เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ย และอัตราค่าธรรมเนียม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน