TH EN

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ข้อมูลปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของทางธนาคารทิสโก้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการฝากเงิน มีผลบังคับใช้ วันที่ 25 กันยายน 2563

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ออมทรัพย์ 0.25
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.25
ออมทรัพย์ TISCO My Savings 0.25 - 2.00 
ออมทรัพย์พิเศษ 0.25 - 0.50 
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 0.30 - 0.90
ออมทรัพย์ไดมอนด์ 0.30 - 1.00
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 0.30 - 1.10
กระแสรายวัน 0.00
กระแสรายวันพิเศษ 0.25 - 0.50
ปลอดภาษี 1.25 - 1.50
ฝากประจำ  0.25 - 1.20
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่รับโอนมาจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ออมทรัพย์ Basic Savings 0.25
ออมทรัพย์ One Savings
0.25
ออมทรัพย์ Smart Payroll 0.25 - 1.00
ออมทรัพย์ mSavings
0.25 
ออมทรัพย์ Power Savings Plus
0.00 - 1.00
ออมทรัพย์ Business Saving Max
0.25 
ออมทรัพย์ Fixed Savings 0.25 - 1.50 
กระแสรายวัน Fix Rate 0.00
กระแสรายวัน Index Rate 0.00
กระแสรายวัน Fix Rate Smart Savings
0.00

ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน