TH EN

บัญชีกระแสรายวัน สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน

--- ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ---


เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขาของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต

การถอน / โอนเงิน

  • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มองธนาคารทิสโก้เท่านั้น

ดอกเบี้ย

การจ่ายดอกเบี้ย: ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีกระแสรายวัน Index Rate

การคำนวณดอกเบี้ย: กรณีที่มีการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และหักเงินจากบัญชีทุกวันที่ 25 ของเดือน


ค่ารักษาบัญชี

ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี


ข้อควรระวัง

  • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 18 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน