What is Next Generation Internet ?

Artificial Intelligence

Cloud Computing

Digital Media

IoT

Mobile Payment

Autonomous Technology

“นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ที่จะเข้ามาพลิกโฉมเทคโนโลยีให้ก้าวสู่โลกใบใหม่”

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อและบริโภคสินค้า รวมถึงการสื่อสารไปทั่วโลก

เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence), การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning), Big Data, Cloud Computing, ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และ การทำธุกรรมแบบไม่ผ่านตัวกลาง (Blockchain technology)  เป็นต้น

Next Generation of "Computing Platform"

Deep Learning

คือ เทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของ Computing Platform

Conversational Computers
อาทิ ลำโพงอัจฉริยะ

Self-Driving Cars

Consumer Apps

Next Generation of "Media"

Streaming Media

คือ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนโฉมและพลิกฟื้นให้กลุ่ม Media เติบโตอีกครั้ง

TNEXTGEN กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก, สหรัฐฯ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ไปยัง Cloud Computing และบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และบริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนใจลงทุน TNEXTGEN เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

ความน่าสนใจของ..กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

 

โอกาสลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ที่จะเข้ามาพลิกโฉมเทคโนโลยีให้ก้าวสู่โลกใบใหม่

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นผู้นำนวัตกรรม
ส่วนใหญ่จะมีอัตราการเติบโตในระดับสูง และไม่แปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ

โอกาสลงทุนในกองทุนหลักที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและเชี่ยวชาญ ในการคัดเลือกหุ้นที่มีนวัตกรรมแห่งอนาคต ผ่านรูปแบบกระบวนการลงทุนและกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet

คำเตือน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds