TCLOUD กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยงระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการให้บริการ Cloud Computing โดยแบ่งเป็น การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (laaS) บริษัทที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) และ/หรือบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

Age of Big Data
โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูลมหาศาล

5G and Internet of Things
เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว
และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ของอุปกรณ์ต่างๆ

Business Transformation
การปฏิรูปธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
พึ่งพาการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น

Cloud Computing
ธุรกิจที่ได้ประโยชน์อย่างมากระยะยาว 
สนับสนุนการเติบโตของรายได้
และกำไรในอนาคต

จุดเด่นของ กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ Fund

ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cloud
ที่มีโอกาสเติบโตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud เพิ่มขึ้นทั่วโลก

การให้บริการ Cloud ล้ำกว่า Sector ทั่วๆไป

ลงทุนใน Global X Cloud
Compution ETF โดยกระจายการลงทุน ในบริษัทที่มีการเติบโตด้าน Cloud สูง

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Technology

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สนใจลงทุน TCLOUD เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds