TH EN
ตรวจเช็คให้ชัวร์

กรอกเฉพาะข้อความสำคัญ

ควรใช้ปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน กรอกตัวเลขให้ชิดกับ สัญลักษณ์ ฿

ข้อควรระวัง

ผู้จ่ายเช็ค :

  • ระมัดระวังในการเขียนเช็ค ไม่แก้ไขข้อความ / ตัวเลขบนหน้าเช็ค ป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลง
  • เก็บรักษาเช็คในอยู่ในที่ปลอดภัย หากเช็คหายต้องแจ้งความและติดต่อธนาคารเพื่ออายัดเช็คทันที

ผู้รับเช็ค :

  • ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการรับเช็ค ไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ / ตัวเลข
  • หากได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ / ตัวเลข ให้ผู้สั่งจ่ายเปลี่ยนเช็คใหม่ หรือนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น
  • ไม่ควรพับหรือทำให้เช็คชำรุด เพราะจะทำให้เช็คไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บได้
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเช็คคืน ให้ติดต่อสาขาของธนาคารเจ้าของเช็ค

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน