TH EN

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม

ทิสโก้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบคุณค่าได้ในระยะยาวผ่านกิจกรรมหลัก 3 ด้าน

 

1.การให้ความรู้ทางการเงิน

ในฐานะสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ความรู้ทางการเงิน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน สามารถวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยตนเอง 

โปรแกรมลูกค้าสินเชื่อรายย่อย

1.1 รู้ไว้เข้าใจหนี้

กลุ่มทิสโก้ได้ริเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทางการเงินแก่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ทุกรายในปี 2562 ในรูปแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเป็นผู้ให้คำแนะนำในระหว่างรอรับบริการที่สาขา เพื่อให้ลูกค้าตระหนักรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ต่อมาในปี 2563 ได้จัดทำสรุปความรู้เกี่ยวกับหนี้ ใช้ชื่อว่า "รู้ไว้เข้าใจหนี้ EP.1" เพื่อให้คำแนะนำผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อทุกรายได้ทบทวนตนเองก่อนตัดสินใจ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าสินเชื่อรายย่อยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท และสินเชื่อบ้าน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563     

1.2 สมหวังหมู่ 8

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มทิสโก้จึงได้ปรับแผนขยายช่องทางการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน โดยนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน จัดทำเป็นละครสั้นซิทคอม (Situation Comedy) ที่กำลังเป็นที่นิยมและทุกคนเข้าถึงได้ จำนวน 8 ตอน ใช้ชื่อว่า “ซีรี่ย์ชุมชนสมหวัง หมู่ 8” ดึงดูดด้วยนักแสดงและเรื่องราวที่สนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรฉลาดเก็บฉลาดใช้ เพื่อส่งเสริมให้เรื่องการวางแผนการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน การผ่อนชำระ การรู้จักเก็บออมและการเป็นหนี้อย่างมีเหตุผล เผยแพร่และเชื่อมโยงช่องทางที่หลากหลายบนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สมหวังเงินสั่งได้ ยูทูบ เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก ฯลฯ และกระตุ้นให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชมคลิปและทดสอบด้วยคำถามสั้น ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์  “LINE@สมหวังเงินสั่งได้” เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 

โปรแกรมเยาวชนและชุมชน 

1.3 ค่ายการเงินทิสโก้

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวทางการเงินด้วยแนวคิด "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดภาคเรียน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หลังจากผ่านค่ายการเงินแล้ว เยาวชนจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้กับตนเองและเผยแพร่สู่คนใกล้ตัวในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านทัศนคติ พฤติกรรมการออมการใช้จ่าย การมีวินัยทางการเงิน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการเผยแพร่เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยรวบรวมจัดทำเป็นรายงานส่งเข้าประกวดชิงทุนสนับสนุนกิจกรรม โล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ติดตามความเคลื่อนไหวและการรับสมัครได้ที่ FB “ค่ายการเงินทิสโก้” และ Youtube “Say Hi ค่ายการเงิน”

1.4 ฉลาดเก็บฉลาดใช้สัญจร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักด้านการเก็บออม การเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และการเพิ่มรายได้แบบง่าย ๆ โดยการสำรวจและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวจากการบันทึกบัญชีครัวเรือน

1.5 โปรแกรมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

กลุ่มทิสโก้ร่วมสานต่อโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี และกำลังจะเติบโตเข้าสู่วัยทำงาน  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เป็นการอบรมแบบเสมือนจริง

ปี 2563 กลุ่มทิสโก้ส่งพนักงานผู้เชี่ยวชาญร่วมอาสาจำนวน 46 คน จัดทีมเข้านำเสนอโครงการ ชี้แจงรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่และจัดกิจกรรมตามแผน

 

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดอบรมสัมมนาของบริษัทในกลุ่มในหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญ สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.การให้โอกาสทางการศึกษา

2.1 ทุนการศึกษา

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในแง่ของการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากร ทุนการศึกษา สนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ได้รับในวันนี้เพื่อเป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าแก่เด็กนักเรียน และช่วยลดจำนวนการลาออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์

  • ผลการดำเนินงาน : มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
2.2 ทุนพัฒนาโรงเรียน

สถานศึกษาจำเป็นต้องมีความพร้อมของอาคาร และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญทางการศึกษา จึงให้การสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนจัดสรรเพื่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วน อีกทั้งต้องการปรับปรุงหรือจัดสร้างใหม่ให้ตัวอาคารมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย ทิสโก้ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธา

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ

กลุ่มทิสโก้มีเจตนารมณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนตามกำลัง โดยได้ทบทวนประเด็นทางสังคมด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความแออัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล จึงได้ขยายแนวทางการ ดำาเนินโครงการทิสโก้ร่วมใจเพื่อให้การสนับสนุนปรับปรุงสถาน พยาบาลของรัฐที่ยังไม่ได้รับงบประมาณและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยในระยะยาวด้วย

3.1 โครงการ “ทิสโก้ร่วมใจ 9” ประจําปี 2563

จัดสร้าง “ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางใหญ่” จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษก ขาออก ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี เพื่อขยายพื้นที่ให้การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้ป่วยของห้องอุบัติเหตุเดิม บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จาก 75 ตร.ม. เป็น 1,012 ตร.ม. ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินตามมาตรฐาน Emergency Care System (ECS) เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณเคสได้ตามจริงสูงสุดถึง 180 เคสต่อวัน และเตรียมยกระดับเป็นศูนย์ อุบัติเหตุขนาดกลางตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2567

โดยกลุ่มทิสโก้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทิสโก้ ชื่อ "เงินบริจาคโรงพยาบาลบางใหญ่ (โครงการทิสโก้ร่วมใจ 9)" เลขที่ 0001-212-007464-0 เปิดรับบริจาคระหว่าง 11 กันยายน ถึง 27 ธันวาคม 2563 มีกำหนดการก่อสร้างปรับปรุงในปี 2564 

3.2 สนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง

กลุ่มทิสโก้ยังคงร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาที่ดี มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการร่วมสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ให้แก่ กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งสิ้น 7,451,600 บาท

3.3 บริจาคโลหิต

กลุ่มทิสโก้จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรม รวม 9 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัดในเมืองใหญ่ ได้รับปริมาณโลหิต 2,561 ยูนิต คิดเป็น 1,024,400 ซีซี นำไป ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตได้ถึง 7,683 ราย  

3.4 สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 : สมหวังห่วงใยชุมชน

กลุ่มทิสโก้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจเยี่ยมคนในชุมชนจำนวน 1,000 ชุด แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์  และสาขาบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทุกจังหวัดยังได้จัดกิจกรรม “สมหวังฯ ยังชีพ สู้ภัย COVID-19” จัดทำถุงยังชีพไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของสาขาทุกจังหวัด รวม 7,400 ชุด   พร้อมกันนี้กลุ่มทิสโก้ยังได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย บริจาคเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค มอบแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสภากาชาดไทย อีกทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในการปรับปรุงห้องแยกโรคทางเดินหายใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนต่อเนื่องแก่โรงพยาบาลแม่ลาว ในการปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบ้านดินรีสอร์ตเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม  สนับสนุนโครงการลูกพระดาบส บางพลี สมุทรปราการ ในการบำรุงดูแลพื้นที่กิจกรรมปลูกป่าที่กลุ่มทิสโก้ ได้ปลูกไว้ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา  อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยและมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ด้อยโอกาสด้วย 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน