TH EN

บัญชีฝากประจำพิเศษ

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ระยะเวลา 8  เดือน     

 • ขั้นต่ำ           :      500,000  บาท
 • ขั้นสูงสุด       :      ไม่กำหนด

 

เงื่อนไขหลัก

 • เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น 

 

เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน

การฝาก

 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน 500,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด)
 • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขาของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต

 

การถอน

 • สามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคาร โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด
 • การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

การฝากเงินต่อเมื่อครบกำหนด

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน


ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินที่ฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก


ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี


ข้อควรระวัง

 • หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • กรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี  
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่มฝาก  ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้

 

เงื่อนไขอื่นๆ

บัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา 24 เดือน จะเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว โดยธนาคารจะแจ้งสถานะบัญชีเงินฝากที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน