TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยงระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายกองทุน

กองทุน TGHDIGI จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน MB USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)

 

ความน่าสนใจของกองทุน

โอกาสรับประโยชน์จาก 2 Mega Trends

ทั้งการเปลี่ยนแปลงของประชากร และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

มีศักยภาพในการเติบโต

จากผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่ม Digital Health ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

จากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป  

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Digital Health 

 

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
     

คำเตือน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI) >> คลิกที่นี่

สนใจลงทุน TGHDIGI เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท

ซื้อ - ขายได้ทุกวันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds