TH EN

กองทุน “TISCOMS” บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จาก Morningstar

โพสต์เมื่อ 23 มี.ค. 2563  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020 จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมี น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ

น.ส.ภาวิณี เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุนได้บริหารกองทุนโดยให้ความสำคัญกับการเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตของหุ้นรายตัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องของมูลค่าหุ้น (Valuation) และระดับราคาในการเข้าลงทุน โดยไม่ใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) มาเป็นข้อจำกัดในการลงทุน และใช้ข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานของแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเลือกลงทุนในแต่ละบริษัท  

โดยในปี 2562 กองทุน TISCOMS ได้หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) เกือบตลอดทั้งปี เเละเน้นลงทุนในธุรกิจสินค้า หรือบริการที่มีความจำเป็นกับผู้บริโภค โดยเลือกเข้าลงทุนเมื่อมูลค่าหุ้น (Valuation) มีความเหมาะสม เน้นลงทุนระยะยาว และจะขายหุ้นออกมาเมื่อปัจจัยทางธุรกิจรวมถึงการเเข่งขันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในปี 2563 ผู้จัดการกองทุนยังคงใช้กลยุทธ์เช่นเดิม เนื่องจากมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ในช่วงนี้ที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผู้จัดการกองทุนจะเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตไว้ในพอร์ตซึ่งจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนของกองทุนในระยะยาว

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูลหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4 / www.tiscoasset.com และสามารถดูรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ www.morningstarthailand.com

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน