TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ ย้อนหลัง

ปี 2561

RMF

Board of the Year Awards 2018

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 - Gold  รางวัลสูงสุดประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน IOD National Director Conference 2019  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

RMF

RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้

 

Asia Asset Management 2019

Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง

Best Company Performance

Best Company Performance

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน ซึ่งกลุ่มทิสโก้เคยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2559

2018 Financial Management Excellence

Distinguished Financial Management

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Distinguished Financial Management บริษัทที่มีการบริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

Excellent CG Scoring

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในการประกาศผลสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท

2018 Sustainability Report Awards

รายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยรายงานดังกล่าวมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง กรอบความยั่งยืนทิสโก้ ซึ่งได้นำมาบูรณาการผนวกเข้าสู่การดำเนินงานหลักตามภารกิจขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลการส่งเสริมการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Most Improved

รายงานความยั่งยืน Most Improved

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Improved จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบสากล ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) นอกเหนือไปจากข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ประจำปี 2561 ในงาน Best Bond Awards 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้ธนาคารในด้านการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง ที่มีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2561

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018

ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลประเภท ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม-นักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018

นักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม หมวดเทคโนโลยี - นักลงทุนรายสถาบัน ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งพิจารณาจากผลโหวตของนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ

ASEAN CG Scorecard

ASEAN CG Scorecard

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล Top 50 ASEAN CG Scorecard ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล และทิสโก้เป็น 1 ใน 11 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำมาเปรียบเทียบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสอบผ่าน Validation Process โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

Top Bank in Corporate Bonds

Top Bank in Corporate Bonds

ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองยอดเยี่ยม จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018

Best Individual

Best Individual

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Individual ผู้ค้าตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองดีเด่น - ระดับบุคคล จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2018

รางวัล ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัท ของหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ​ประจำปี 2561 ​ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ​4 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คว้ารางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018 ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก

รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018

บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 ในงาน Global Banking and Finance Review Awards 2018 จัดโดย Global Banking and Finance Review นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก ในฐานะบลจ. ที่มีคุณภาพการบริหารรวมไปถึงมีมาตรฐานการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


ปี 2556 - 2560

รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market

ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะที่ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2560

รางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย จากการเป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมในการให้สินเชื่อมูลค่า 273 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

รางวัล Best Acquisition Financing, Thailand

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการในต่างประเทศหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แก่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) "ระดับดีเด่น"

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) "ระดับดีเด่น" ในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้บริโภค (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TISCO”) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2560 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

รางวัล ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล Excellent CG Scoring

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้าบบาท ด้วยผลการประเมินระดับ "ดีเลิศ" ที่ คะแนนร้อยละ 95 สูงขึ้นจากร้อยละ 91 ในปีที่ผ่านมา ตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัล ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น (Outstanding Deal of the Year Awards) ในพิธีมอบรางวัล "SET Awards 2017" ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มทิสโก้ รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2016” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในปี 2559 ที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นที่นำพาองค์กรกรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ในพิธีมอบรางวัล“SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน ทั้งนี้ จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น” ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards – Retail Investors) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2016” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และมีคุณภาพและการบริการที่ดี มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่และบริษัท

เกียรติบัตรด้านความยั่งยืน ประจำปี 2559

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กลุ่มทิสโก้เป็นองค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก

รางวัลประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป, ธนาคารทิสโก้, บล.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ประจำไตรมาส 2/2559 เป็นเวลาต่อไปอีก 3 ปี มอบโดย แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามต่อไป

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลทรงเกียรติ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” จากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น 5 หมวด คือ นโยบายของคณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” ในงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรเอกชนชั้นนำ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ซึ่งกลุ่มทิสโก้ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices) จากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards 2015) จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรเอกชนชั้นนำ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการแห่งปีดีเลิศ/ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล ในปี 2554, 2556 และยังสามารรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2558 ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี 3 ครั้งติดต่อกันในปีดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างแก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อจากสคบ. ซึ่ง TISCO Contact Center ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเสมอมา

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล 2558

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม”ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Best Securities Company Awards – Retail Investors) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2015” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพและการบริการที่ดี มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่และบริษัท

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น” ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards – Institutional Investors) ในพิธีมอบรางวัล “SET Awards 2015” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพและการบริการที่ดี มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่และบริษัท

รางวัล Top Bank in the Secondary Market, Corporate Bonds in Asian Local Currency Bonds 2558

ธนาคารทิสโก้ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท รับรางวัล “Top Bank in the Secondary Market, Corporate Bonds in Asian Local Currency Bonds, Thailand” อันดับ 1 จากงาน The Asset Benchmark Research Awards Dinner 2015 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันที่ใช้บริการซื้อขายตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย โดยธนาคารทิสโก้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ได้รับการโหวตสำหรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย

รางวัลองค์กรโปร่งใส 2556

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อันเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ที่ ป.ป.ช. มอบให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ซึ่งสะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความยุติธรรมโปร่งใส และเชื่อถือได้ บนการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยรางวัล “องค์กรโปร่งใส” มีเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น7หมวด คือ ความรับผิดชอบ การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล โดยนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วที่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว (2555 – 2556)

รางวัล Excellence in Corporate Governance Report 2011-2014

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับ “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 2554 - 2557” (SET Award of Honor – Excellence in Corporate Governance Report 2011 – 2014) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านการรายงานบรรษัทภิบาลติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเวบไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ( 2554 -2557 ) สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้

รางวัล Outstanding Securities Company Awards - Retail Investors

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล 2557” (Outstanding Securities Company Awards - Retail Investors 2014 ) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ โดย บล.ทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีซ้อน (2012 – 2014)

รางวัล Outstanding Securities Company Awards - Institutional Investors

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 2557” (Outstanding Securities Company Awards - Institutional Investors 2013) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัล Top Bank in the Secondary Market in Asia Currency Bonds for Corporate Bonds - Thailand 2014

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Bank in the Secondary Market in Asian Currency Bonds for Corporate Bonds – Thailand 2014 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset Benchmark Research Awards 2014 ที่จัดโดยนิตยสารThe Asset โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการโหวตของนักลงทุนสถาบันทั่วเอเชีย โดยธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวจากจุดเด่นในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสถาบัน สามารถจัดสรรตราสารหนี้ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง

รางวัล Board of The Year 2013

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) และรางวัล คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (ฺAudit Committee of the Year) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปี ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2013

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้าน บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม2556 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่รักษาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเวบไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รางวัล Outstanding Securities Company Awards 2013 – Retail Investors

บล.ทิสโก้รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล 2556 หรือ Outstanding Securities Company Awards 2013 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

Outstanding Securities Company Awards 2013 - Institutional Investors

บล.ทิสโก้ รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน หรือ Outstanding Securities Company Awards 2013 - Institutional Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556” (Aon Hewitt Best Employers in Thailand 2013) จากงานประกาศรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างอิงจากการวัดผลใน 4 มิติ คือ ระดับความผูกพันของพนักงาน แบรนด์นายจ้างที่น่าสนใจและมีความดึงดูด การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง


ปี 2551 - 2555

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2555
Top Corporate Governance Report Awards 2012

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม หรือ Top Corporate Governance Report Awards จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2555
Outstanding Securities Company Awards 2012 - Retail Investors

บล.ทิสโก้ รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น หรือ Outstanding Securities Company Awards 2012 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัล Top Bank in the Secondary Market for Corporate Bonds 2012

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Bank in the Secondary Market for Corporate Bonds ประจำปี 2012 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset Currency Bond Benchmark Survey ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันกว่า 300 สถาบันที่มีต่อบริการของผู้ค้าตราสารหนี้ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย 9 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554
Ratsadakorn-pipat Awards 2011

ธ.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554" รางวัลต้นแบบแห่งธรรมาภิบาลขององค์กร จัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพ ควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่ถูกต้องซื่อสัตย์เหล่านั้นได้รับเกียรติ  เกิดความภาคภูมิใจ เห็นถึงความสำคัญของการเสียภาษีที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นเจริญรอยตาม มีผู้รับรางวัลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทห้างร้านต่างๆ และบุคคลเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้ แบ่งเป็นผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา 11 ราย และผู้เสียภาษีนิติบุคคลรายจังหวัด 109 ราย

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2553/2554
Board of the Year Awards 2010/2011

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2553/2554
Audit Committee of the Year Awards 2010/2011

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2553/2554 (Board of the Year Awards 2010/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปีที่จัดขึ้นทุกสองปี เพื่อการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553/2554 กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) และรางวัล "คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2554
Top Corporate Governance Report Awards 2011

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม หรือ Top Corporate Governance Report Awards จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเวบไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2554
Best Securities Company Awards 2011

บล. ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม หรือ Best Securities Company Awards ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2553
Best Asset Management Company Awards 2010

บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม หรือ Best Asset Management Company Award จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2010 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ และนิตยสารการเงินการธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกองทุนผสมก็จะนำมาพิจารณาด้วย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทีผลงานโดยรวมดีเด่นเพียงบริษัทเดียว

รางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond 2010

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond ประจำปี 2010 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset's 10th annual Asian Currency Bond Benchmark Survey เป็นเวลา 5 ปีซ้อน ซึ่งรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond นี้เป็นรางวัลสำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเหตุผลที่ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวมาจากจุดเด่นในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสถาบัน สามารถจัดสรรตราสารหนี้ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง มีการฝึกอบรมเป็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 2553
Best Domestic Equity House Awards 2010

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” (Best Domestic Equity House)” ประจำปี 2553 จากนิตยสาร Asiamoney เป็นครั้งที่ 3 ด้วยความโดดเด่นด้านผลงานวิจัยและคุณภาพของการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และความสามารถด้านวาณิชธนกิจ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนทั่วเอเชีย

รางวัลบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานด้านกองทุนตราสารทุนดีที่สุด ประจำปี 2553
Lipper Fund Awards 2010 - Thailand Best Equity Fund Group

บลจ.ทิสโก้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานด้านกองทุนตราสารทุนดีที่สุด (Best Equity Fund Group) ของประเทศไทยในรอบระยะเวลา 3 ปี จาก Lipper Fund Awards 2010 ซึ่งเป็นการจัดอันดับกองทุน และ บลจ.ที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงต่าง ๆ (risk-adjusted performance), ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ (consistent return) ของกองทุน และการดำรงของเงินต้นของการลงทุนที่ไม่สูญหาย (preservation of capital)

รางวัล Best Dealer Compliance ประจำปี 2549, 2550 และ 2552
Best Dealer Compliance Awards 2006,2007 and 2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Dealer Compliance ประจำปี 2549, 2550 และ 2552 จากการประกาศผล Best Bond Awards ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มอบให้กับสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดของทางการและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เช่น การรายงานข้อมูลซื้อขายตามเวลาที่กำหนด และให้ความร่วมมือกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นอย่างดีในการเสนอราคาตราสารหนี้ที่หลากหลาย และน่าเชื่อถือสำหรับการใช้อ้างอิงในตลาด

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2552
Best Managed Company Awards 2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลสำรวจ Asia’s Best Managed Companies Poll 2552 จัดโดยนิตยสาร AsiaMoney ในประเภท “Small-Cap” หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จในด้านผลประกอบการและคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรเป็นหลัก

รางวัลบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2551
Best Managed Company Awards 2008

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลสำรวจ Asia’s Best Companies Poll 2551 จัดโดยนิตยสาร Finance Asia ในประเภท “Best Mid-cap” หรือบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันที่มีต่อธนาคาร ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดีเยี่ยม ประจำปี 2551
Top Corporate Governance Report Awards 2008

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน “Top Corporate Governance Report Awards” จาก SET Awards 2551 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2550 ( แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550/2551   นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ยังได้ประกาศเกียรติคุณให้ธนาคารทิสโก้เป็น 1 จาก 22 บริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลระดับ “ ดีเลิศ” (Excellent)


ปี 2546 - 2550

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2547/2548 และ 2549/2550
Board of The Year 2004/2005 - 2006/2007

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2547/2548 และ 2549/2550 (Board of the Year Awards 2004/2005 and 2006/07) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปีที่จัดขึ้นทุกสองปี เพื่อการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทิสโก้ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน  ในปี 2549/2550 ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” (Board of the Year for Exemplary Practice) และ “รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” (Board with Consistent Best Practices) ซึ่งมอบแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีต่อเนื่อง 3 ครั้ง การมอบรางวัลดังกล่าวแก่คณะกรรมการ สืบเนื่องมาจากที่คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ดีมีคุณภาพ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการกำกับดูแลที่ดีของธนาคารทิสโก้

รางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond ประจำปี 2549-2552
Best Bank in Thai Baht Corporate Bond Awards 2006-2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น "Best Bank in Thai Baht Corporate Bond" ประจำปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 4 ปีติดต่อกัน จาก The Asset Currency Bond Benchmark Survey ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันกว่า 300 สถาบันที่มีต่อบริการของผู้ค้าตราสารหนี้ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย 9 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

Shareholder Awards 2007

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Shareholder Awards 2550 หรือรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ที่จัดโดยความร่วมมือของ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD), สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA) และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ไดัรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10 แห่ง จากจำนวนบริษั่ทจดทะเบียนทั้งสิ้น 492 แห่ง

รางวัล Best Local Brokerage ประจำปี 2547-2549
Best Local Brokerage Awards 2004-2006

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Best  Local  Brokerage” ของประเทศไทย ประจำปี 2547 , 2548 และ 2549 จาก Asiamoney Brokers Poll ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 1,600 ราย จาก 1,000 สถาบันทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโบรกเกอร์ทั่วภูมิภาคเอเซียทำการประเมินคุณภาพการให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อนักลงทุนสถาบันและคุณภาพงานวิเคราะห์

รางวัล Best Performance Company in Financials Sector ประจำปี 2548
Best Performance Company in Financials Sector Awards 2005

รางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียอดเยี่ยม ประจำปี 2548
Best Corporate Governance Report Awards 2005

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่งหนี้ ประจำปี 2548
Best Asset Management Awards 2005 - General Fixed Income Fund 

SET Awards 2005 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการในด้านต่างๆ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 400 บริษัท โดยปีนี้บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลรวม 3 ประเภท ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับสองรางวัลคือ Best Performance Company in Financials Sector และ Best Corporate Governance Report และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Asset Management ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund)

รางวัลโบรคเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547
Best Domestic Equities House In Thailand Awards 2004

จัดโดยนิตยสาร Asiamoney โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยกองบรรณาธิการของนิตยสาร คอลัมนิสต์อิสระ และการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนทั่วภูมิภาคร่วมกันจัดอันดับให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีประจำประเทศไทย โดยพิจารณาจากความสำเร็จด้านวาณิชธนกิจ คุณภาพการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคุณภาพงานวิเคราะห์ของสำนักวิจัยทิสโก้ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

รางวัลการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น สำหรับลูกค้ารายย่อย ประจำปี 2547
Best Brokerage Service Awards 2004

รางวัลงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2547
Best Research House Awards 2004

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Brokerage Service” (การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ “Best Research House” (งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีเด่น) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

รางวัลการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2546
Best Brokerage Service Awards 2003

รางวัลสำนักวิจัยหลักทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2546
Best Research House Awards 2003

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสารการเงินธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 37 บริษัท ให้ได้รับรางวัล “Best Brokerage Service” (การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น) และ “Best Research House” (สำนักวิจัยหลักทรัพย์ดีเด่น) อันเป็นการยืนยันคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสำนักวิจัยทิสโก้ ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค


ปี 2539 - 2545

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี 2545
Best Domestic Securities House Awards 2002

จัดโดยนิตยสารการเงิน Asiamoney บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นแห่งปี ซึ่ง Asiamoney ประกาศถึงความสำเร็จทั้งในด้านวาณิชธนกิจ บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการยอมรับในคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทิสโก้ จากการสำรวจความเห็นของผู้จัดการกองทุนทั่วภูมิภาค

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2545
Board of the Year Awards 2002

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี จากการคัดเลือกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแห่งปี บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลคณะกรรมการดีเด่นแห่งปี “Board of the Year Award 2002” ซึ่งทิสโก้ได้รับเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 234 บริษัท เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ประจำปี 2544
Best Practices on Corporate Governance Awards 2001

รางวัลการปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตัดสินนานาชาติประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันตรวจสอบภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการปฏิบัติการเป็นเลิศเชิงบรรษัทภิบาล ในสาขาสถาบันการเงิน โดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาตัดสินประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ การปฏิบัติอย่างเสมอภาค การเปิดเผยอย่างโปร่งใส การส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศ และการสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วม

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2544
Audit Committee of the Year 2001

รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2544 โดยสถาบันตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางกรอบและดูแลดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

รางวัลผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น ประจำปี 2544
Best Overall Equity Deal Awards 2001

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “Best Overall Equity Deal” (ผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น) ประจำปี จาก Finance Asia ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มูลค่า 9,750 ล้านบาท

รางวัลผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2541
Best Privatization Related Offering Awards 2001

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ยังได้รับรางวัล “Best Privatization Related Offering” (ผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในปีเดียวกันอีกด้วย

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี 2541
Best Domestic Securities House Awards 1998

จากนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล “Best Domestic Securities House” (บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่นแห่งปี) ด้วยความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค แม้จะพบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดภาวะวิกฤต

รางวัลวาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี 2539-2541
Investment Bank of the Year Awards 1996-1998

จัดโดยนิตยสาร Finance Asia บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล “Invest ment Bank of the Year” (วาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี) อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน รางวัลนี้มอบให้แก่สถาบันการเงินท้องถิ่นรวมทั้งสถาบันการเงินข้ามชาติที่มีผลงานโดดเด่นด้านบริการวาณิชธนกิจในแต่ละปี

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.